لوگو تمام تجهیز

02191308084

آخرین بروزرسانی:1401/08/14(قیمت ها به تومان هستند)

تصویرشناسه محصولنام محصولسایزبرند هاواحدقیمتقیمت با تخفیف
مغزی دنده ای پلی رود
logo1123010004مغزی دنده ای پلی رود1/2"پلی رودعدد تماس تماس - -
logo1123010005مغزی دنده ای پلی رود3/4"پلی رودعدد تماس تماس - -
logo1123010006مغزی دنده ای پلی رود1"پلی رودعدد تماس تماس - -
logo1123010007مغزی دنده ای پلی رود1 1/4"پلی رودعدد تماس تماس - -
logo1123010008مغزی دنده ای پلی رود1 1/2"پلی رودعدد تماس تماس - -
logo1123010009مغزی دنده ای پلی رود2پلی رودعدد تماس تماس - -
logo1123010010مغزی دنده ای پلی رود2 1/2"پلی رودعدد تماس تماس - -
logo1123010011مغزی دنده ای پلی رود3پلی رودعدد تماس تماس - -
logo1123010012مغزی دنده ای پلی رود4پلی رودعدد تماس تماس - -
کمربند انشعاب جوشی پلی رود
logo1102512144کمربند انشعاب جوشی پلی رود40*1/2"پلی رودعدد تماس تماس - -
logo1102512146کمربند انشعاب جوشی پلی رود40*1"پلی رودعدد تماس تماس - -
logo1102512241کمربند انشعاب جوشی پلی رود90*1/2"پلی رودعدد تماس تماس - -
logo1102512294کمربند انشعاب جوشی پلی رود125*2"پلی رودعدد تماس تماس - -
logo1102512349کمربند انشعاب جوشی پلی رود180*3/4"پلی رودعدد تماس تماس - -
logo1102512350کمربند انشعاب جوشی پلی رود180*1"پلی رودعدد تماس تماس - -
logo1102512094کمربند انشعاب جوشی پلی رود20*1/2"پلی رودعدد تماس تماس - -
logo1102512105کمربند انشعاب جوشی پلی رود25*1/2"پلی رودعدد تماس تماس - -
logo1102512106کمربند انشعاب جوشی پلی رود25*3/4"پلی رودعدد تماس تماس - -
logo1102512122کمربند انشعاب جوشی پلی رود32*1/2"پلی رودعدد تماس تماس - -
logo1102512123کمربند انشعاب جوشی پلی رود32*3/4"پلی رودعدد تماس تماس - -
logo1102512145کمربند انشعاب جوشی پلی رود40*3/4"پلی رودعدد تماس تماس - -
logo1102512176کمربند انشعاب جوشی پلی رود50*1/2"پلی رودعدد تماس تماس - -
logo1102512177کمربند انشعاب جوشی پلی رود50*3/4"پلی رودعدد تماس تماس - -
logo1102512178کمربند انشعاب جوشی پلی رود50*1"پلی رودعدد تماس تماس - -
logo1102512200کمربند انشعاب جوشی پلی رود63*1/2"پلی رودعدد تماس تماس - -
logo1102512201کمربند انشعاب جوشی پلی رود63*3/4"پلی رودعدد تماس تماس - -
logo1102512202کمربند انشعاب جوشی پلی رود63*1"پلی رودعدد تماس تماس - -
logo1102512203کمربند انشعاب جوشی پلی رود63* 1 1/4"پلی رودعدد تماس تماس - -
logo1102512204کمربند انشعاب جوشی پلی رود63* 1 1/2"پلی رودعدد تماس تماس - -
logo1102512205کمربند انشعاب جوشی پلی رود63*2"پلی رودعدد تماس تماس - -
logo1102512221کمربند انشعاب جوشی پلی رود75*1/2"پلی رودعدد تماس تماس - -
logo1102512222کمربند انشعاب جوشی پلی رود75*3/4"پلی رودعدد تماس تماس - -
logo1102512223کمربند انشعاب جوشی پلی رود75*1"پلی رودعدد تماس تماس - -
logo1102512224کمربند انشعاب جوشی پلی رود75*1 1/4"پلی رودعدد تماس تماس - -
logo1102512225کمربند انشعاب جوشی پلی رود75*1 1/2"پلی رودعدد تماس تماس - -
logo1102512226کمربند انشعاب جوشی پلی رود75*2"پلی رودعدد تماس تماس - -
logo1102512242کمربند انشعاب جوشی پلی رود90*3/4"پلی رودعدد تماس تماس - -
logo1102512243کمربند انشعاب جوشی پلی رود90*1"پلی رودعدد تماس تماس - -
logo1102512244کمربند انشعاب جوشی پلی رود90*1 1/4"پلی رودعدد تماس تماس - -
logo1102512245کمربند انشعاب جوشی پلی رود90*1 1/2"پلی رودعدد تماس تماس - -
logo1102512246کمربند انشعاب جوشی پلی رود90*2"پلی رودعدد تماس تماس - -
logo1102512265کمربند انشعاب جوشی پلی رود110*1/2"پلی رودعدد تماس تماس - -
logo1102512266کمربند انشعاب جوشی پلی رود110*3/4"پلی رودعدد تماس تماس