لوگو تمام تجهیز

02191308084

آخرین بروزرسانی:1401/09/27(قیمت ها به تومان هستند)

تصویرشناسه محصولنام محصولسایزبرند هاواحدقیمتقیمت با تخفیف
لوله بدون درز (مانیسمان) رده 20 چینی
انواع لوله فلزی بدون درز مانیسمان1531010004لوله بدون درز (مانیسمان) رده 20 چینی1/2"وارداتی (چینی)شاخه 370,000 403,000 0 0
انواع لوله فلزی بدون درز مانیسمان1531010005لوله بدون درز (مانیسمان) رده 20 چینی3/4"وارداتی (چینی)شاخه 425,000 463,000 0 0
انواع لوله فلزی بدون درز مانیسمان1531010006لوله بدون درز (مانیسمان) رده 20 چینی1"وارداتی (چینی)شاخه 820,000 894,000 0 0
انواع لوله فلزی بدون درز مانیسمان1531010007لوله بدون درز (مانیسمان) رده 20 چینی1 1/4"وارداتی (چینی)شاخه 996,000 1,086,000 0 0
انواع لوله فلزی بدون درز مانیسمان1531010008لوله بدون درز (مانیسمان) رده 20 چینی1 1/2"وارداتی (چینی)شاخه 1,120,000 1,221,000 0 0
انواع لوله فلزی بدون درز مانیسمان1531010009لوله بدون درز (مانیسمان) رده 20 چینی2وارداتی (چینی)شاخه 1,420,000 1,548,000 0 0
انواع لوله فلزی بدون درز مانیسمان1531010010لوله بدون درز (مانیسمان) رده 20 چینی2 1/2"وارداتی (چینی)شاخه 2,130,000 2,322,000 0 0
انواع لوله فلزی بدون درز مانیسمان1531010011لوله بدون درز (مانیسمان) رده 20 چینی3وارداتی (چینی)شاخه 2,550,000 2,780,000 0 0
انواع لوله فلزی بدون درز مانیسمان1531010012لوله بدون درز (مانیسمان) رده 20 چینی4وارداتی (چینی)شاخه 3,600,000 3,924,000 0 0
انواع لوله فلزی بدون درز مانیسمان1531010013لوله بدون درز (مانیسمان) رده 20 چینی5وارداتی (چینی)شاخه 4,800,000 5,232,000 0 0
انواع لوله فلزی بدون درز مانیسمان1531010014لوله بدون درز (مانیسمان) رده 20 چینی6وارداتی (چینی)شاخه 6,100,000 6,649,000 0 0
انواع لوله فلزی بدون درز مانیسمان1531010015لوله بدون درز (مانیسمان) رده 20 چینی8وارداتی (چینی)شاخه 8,800,000 9,592,000 0 0
انواع لوله فلزی بدون درز مانیسمان1531010017لوله بدون درز (مانیسمان) رده 20 چینی10وارداتی (چینی)شاخه 12,800,000 13,952,000 0 0
انواع لوله فلزی بدون درز مانیسمان1531010641لوله بدون درز (مانیسمان) رده 20 چینی12وارداتی (چینی)شاخه تماس تماس - -
انواع لوله فلزی بدون درز مانیسمان1531010643لوله بدون درز (مانیسمان) رده 20 چینی14"وارداتی (چینی)شاخه تماس تماس - -
انواع لوله فلزی بدون درز مانیسمان1531010018لوله بدون درز (مانیسمان) رده 20 چینی16وارداتی (چینی)شاخه تماس تماس - -
انواع لوله فلزی بدون درز مانیسمان1531010645لوله بدون درز (مانیسمان) رده 20 چینی18"وارداتی (چینی)شاخه تماس تماس - -
انواع لوله فلزی بدون درز مانیسمان1531010020لوله بدون درز (مانیسمان) رده 20 چینی20وارداتی (چینی)شاخه تماس تماس - -
انواع لوله فلزی بدون درز مانیسمان1531010647لوله بدون درز (مانیسمان) رده 20 چینی22وارداتی (چینی)شاخه تماس تماس - -
انواع لوله فلزی بدون درز مانیسمان1531010648لوله بدون درز (مانیسمان) رده 20 چینی24"وارداتی (چینی)شاخه تماس تماس - -
انواع لوله فلزی بدون درز مانیسمان1531010649لوله بدون درز (مانیسمان) رده 20 چینی26وارداتی (چینی)شاخه تماس تماس - -
انواع لوله فلزی بدون درز مانیسمان1531010650لوله بدون درز (مانیسمان) رده 20 چینی28"وارداتی (چینی)شاخه تماس تماس - -
انواع لوله فلزی بدون درز مانیسمان1531010022لوله بدون درز (مانیسمان) رده 20 چینی30وارداتی (چینی)شاخه تماس تماس - -
انواع لوله فلزی بدون درز مانیسمان1531010023لوله بدون درز (مانیسمان) رده 20 چینی32وارداتی (چینی)شاخه تماس تماس - -
انواع لوله فلزی بدون درز مانیسمان1531010652لوله بدون درز (مانیسمان) رده 20 چینی34وارداتی (چینی)شاخه تماس تماس - -
انواع لوله فلزی بدون درز مانیسمان1531010653لوله بدون درز (مانیسمان) رده 20 چینی36"وارداتی (چینی)شاخه تماس تماس - -
انواع لوله فلزی بدون درز مانیسمان1531010654لوله بدون درز (مانیسمان) رده 20 چینی38وارداتی (چینی)شاخه تماس تماس - -
انواع لوله فلزی بدون درز مانیسمان1531010024لوله بدون درز (مانیسمان) رده 20 چینی40وارداتی (چینی)شاخه تماس تماس - -
انواع لوله فلزی بدون درز مانیسمان1531010655لوله بدون درز (مانیسمان) رده 20 چینی4*2وارداتی (چینی)شاخه تماس تماس - -
انواع لوله فلزی بدون درز مانیسمان1531010656لوله بدون درز (مانیسمان) رده 20 چینی44وارداتی (چینی)شاخه تماس تماس - -
انواع لوله فلزی بدون درز مانیسمان1531010658لوله بدون درز (مانیسمان) رده 20 چینی46وارداتی (چینی)شاخه تماس تماس - -
انواع لوله فلزی بدون درز مانیسمان1531010660لوله بدون درز (مانیسمان) رده 20 چینی48وارداتی (چینی)شاخه تماس تماس - -
  • انواع لوله فلزی بدون درز مانیسمان
  • شناسه محصول: