لوگو تمام تجهیز

02191308084

آخرین بروزرسانی:1401/09/27(قیمت ها به تومان هستند)

تصویرشناسه محصولنام محصولسایزبرند هاواحدقیمتقیمت با تخفیف
لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 چینی
انواع لوله فلزی بدون درز مانیسمان1531011004لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 چینی1/2"وارداتی (چینی)شاخه 400,000 436,000 0 0
انواع لوله فلزی بدون درز مانیسمان1531011005لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 چینی3/4"وارداتی (چینی)شاخه 445,000 485,000 0 0
انواع لوله فلزی بدون درز مانیسمان1531011006لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 چینی1"وارداتی (چینی)شاخه 880,000 959,000 0 0
انواع لوله فلزی بدون درز مانیسمان1531011007لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 چینی1 1/4"وارداتی (چینی)شاخه 1,350,000 1,472,000 0 0
انواع لوله فلزی بدون درز مانیسمان1531011008لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 چینی1 1/2"وارداتی (چینی)شاخه 1,550,000 1,690,000 0 0
انواع لوله فلزی بدون درز مانیسمان1531011009لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 چینی2وارداتی (چینی)شاخه 1,680,000 1,831,000 0 0
انواع لوله فلزی بدون درز مانیسمان1531011010لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 چینی2 1/2"وارداتی (چینی)شاخه 2,500,000 2,725,000 0 0
انواع لوله فلزی بدون درز مانیسمان1531011011لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 چینی3وارداتی (چینی)شاخه 3,250,000 3,543,000 0 0
انواع لوله فلزی بدون درز مانیسمان1531011012لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 چینی4وارداتی (چینی)شاخه 4,250,000 4,633,000 0 0
انواع لوله فلزی بدون درز مانیسمان1531011013لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 چینی5وارداتی (چینی)شاخه 6,200,000 6,758,000 0 0
انواع لوله فلزی بدون درز مانیسمان1531011014لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 چینی6وارداتی (چینی)شاخه 8,200,000 8,938,000 0 0
انواع لوله فلزی بدون درز مانیسمان1531011015لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 چینی8وارداتی (چینی)شاخه 11,800,000 12,862,000 0 0
انواع لوله فلزی بدون درز مانیسمان1531011017لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 چینی10وارداتی (چینی)شاخه 15,700,000 17,113,000 0 0
انواع لوله فلزی بدون درز مانیسمان1531011641لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 چینی12وارداتی (چینی)شاخه تماس تماس - -
انواع لوله فلزی بدون درز مانیسمان1531011643لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 چینی14"وارداتی (چینی)شاخه تماس تماس - -
انواع لوله فلزی بدون درز مانیسمان1531011018لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 چینی16وارداتی (چینی)شاخه تماس تماس - -
انواع لوله فلزی بدون درز مانیسمان1531011645لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 چینی18"وارداتی (چینی)شاخه تماس تماس - -
انواع لوله فلزی بدون درز مانیسمان1531011020لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 چینی20وارداتی (چینی)شاخه تماس تماس - -
انواع لوله فلزی بدون درز مانیسمان1531011647لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 چینی22وارداتی (چینی)شاخه تماس تماس - -
انواع لوله فلزی بدون درز مانیسمان1531011648لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 چینی24"وارداتی (چینی)شاخه تماس تماس - -
انواع لوله فلزی بدون درز مانیسمان1531011649لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 چینی26وارداتی (چینی)شاخه تماس تماس - -
انواع لوله فلزی بدون درز مانیسمان1531011650لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 چینی28"وارداتی (چینی)شاخه تماس تماس - -
انواع لوله فلزی بدون درز مانیسمان1531011022لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 چینی30وارداتی (چینی)شاخه تماس تماس - -
انواع لوله فلزی بدون درز مانیسمان1531011023لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 چینی32وارداتی (چینی)شاخه تماس تماس - -
انواع لوله فلزی بدون درز مانیسمان1531011652لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 چینی34وارداتی (چینی)شاخه تماس تماس - -
انواع لوله فلزی بدون درز مانیسمان1531011653لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 چینی36"وارداتی (چینی)شاخه تماس تماس - -
انواع لوله فلزی بدون درز مانیسمان1531011654لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 چینی38وارداتی (چینی)شاخه تماس تماس - -
انواع لوله فلزی بدون درز مانیسمان1531011024لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 چینی40وارداتی (چینی)شاخه تماس تماس - -
انواع لوله فلزی بدون درز مانیسمان1531011655لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 چینی4*2وارداتی (چینی)شاخه تماس تماس - -
انواع لوله فلزی بدون درز مانیسمان1531011656لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 چینی44وارداتی (چینی)شاخه تماس تماس - -
انواع لوله فلزی بدون درز مانیسمان1531011658لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 چینی46وارداتی (چینی)شاخه تماس تماس - -
انواع لوله فلزی بدون درز مانیسمان1531011660لوله بدون درز (مانیسمان) رده 40 چینی48وارداتی (چینی)شاخه تماس تماس - -