لوگو تمام تجهیز

02191308084

آخرین بروزرسانی:1401/09/22(قیمت ها به تومان هستند)

تصویرشناسه محصولنام محصولسایزبرند هاواحدقیمتقیمت با تخفیف
لوله بدون درز (مانیسمان) رده 80 چینی
انواع لوله فلزی بدون درز مانیسمان1531012004لوله بدون درز (مانیسمان) رده 80 چینی1/2"وارداتی (چینی)شاخه تماس تماس - -
انواع لوله فلزی بدون درز مانیسمان1531012005لوله بدون درز (مانیسمان) رده 80 چینی3/4"وارداتی (چینی)شاخه تماس تماس - -
انواع لوله فلزی بدون درز مانیسمان1531012006لوله بدون درز (مانیسمان) رده 80 چینی1"وارداتی (چینی)شاخه تماس تماس - -
انواع لوله فلزی بدون درز مانیسمان1531012007لوله بدون درز (مانیسمان) رده 80 چینی1 1/4"وارداتی (چینی)شاخه تماس تماس - -
انواع لوله فلزی بدون درز مانیسمان1531012008لوله بدون درز (مانیسمان) رده 80 چینی1 1/2"وارداتی (چینی)شاخه تماس تماس - -
انواع لوله فلزی بدون درز مانیسمان1531012009لوله بدون درز (مانیسمان) رده 80 چینی2وارداتی (چینی)شاخه تماس تماس - -
انواع لوله فلزی بدون درز مانیسمان1531012010لوله بدون درز (مانیسمان) رده 80 چینی2 1/2"وارداتی (چینی)شاخه 0 0 0 0
انواع لوله فلزی بدون درز مانیسمان1531012011لوله بدون درز (مانیسمان) رده 80 چینی3وارداتی (چینی)شاخه 0 0 0 0
انواع لوله فلزی بدون درز مانیسمان1531012012لوله بدون درز (مانیسمان) رده 80 چینی4وارداتی (چینی)شاخه تماس تماس - -
انواع لوله فلزی بدون درز مانیسمان1531012013لوله بدون درز (مانیسمان) رده 80 چینی5وارداتی (چینی)شاخه 0 0 0 0
انواع لوله فلزی بدون درز مانیسمان1531012014لوله بدون درز (مانیسمان) رده 80 چینی6وارداتی (چینی)شاخه 0 0 0 0
انواع لوله فلزی بدون درز مانیسمان1531012015لوله بدون درز (مانیسمان) رده 80 چینی8وارداتی (چینی)شاخه تماس تماس - -
انواع لوله فلزی بدون درز مانیسمان1531012017لوله بدون درز (مانیسمان) رده 80 چینی10وارداتی (چینی)شاخه تماس تماس - -
انواع لوله فلزی بدون درز مانیسمان1531012641لوله بدون درز (مانیسمان) رده 80 چینی12وارداتی (چینی)شاخه تماس تماس - -
انواع لوله فلزی بدون درز مانیسمان1531012643لوله بدون درز (مانیسمان) رده 80 چینی14"وارداتی (چینی)شاخه تماس تماس - -
انواع لوله فلزی بدون درز مانیسمان1531012018لوله بدون درز (مانیسمان) رده 80 چینی16وارداتی (چینی)شاخه تماس تماس - -
انواع لوله فلزی بدون درز مانیسمان1531012645لوله بدون درز (مانیسمان) رده 80 چینی18"وارداتی (چینی)شاخه تماس تماس - -
انواع لوله فلزی بدون درز مانیسمان1531012020لوله بدون درز (مانیسمان) رده 80 چینی20وارداتی (چینی)شاخه تماس تماس - -
انواع لوله فلزی بدون درز مانیسمان1531012647لوله بدون درز (مانیسمان) رده 80 چینی22وارداتی (چینی)شاخه تماس تماس - -
انواع لوله فلزی بدون درز مانیسمان1531012648لوله بدون درز (مانیسمان) رده 80 چینی24"وارداتی (چینی)شاخه تماس تماس - -
انواع لوله فلزی بدون درز مانیسمان1531012649لوله بدون درز (مانیسمان) رده 80 چینی26وارداتی (چینی)شاخه تماس تماس - -
انواع لوله فلزی بدون درز مانیسمان1531012650لوله بدون درز (مانیسمان) رده 80 چینی28"وارداتی (چینی)شاخه تماس تماس - -
انواع لوله فلزی بدون درز مانیسمان1531012022لوله بدون درز (مانیسمان) رده 80 چینی30وارداتی (چینی)شاخه تماس تماس - -
انواع لوله فلزی بدون درز مانیسمان1531012023لوله بدون درز (مانیسمان) رده 80 چینی32وارداتی (چینی)شاخه تماس تماس - -
انواع لوله فلزی بدون درز مانیسمان1531012652لوله بدون درز (مانیسمان) رده 80 چینی34وارداتی (چینی)شاخه تماس تماس - -
انواع لوله فلزی بدون درز مانیسمان1531012653لوله بدون درز (مانیسمان) رده 80 چینی36"وارداتی (چینی)شاخه تماس تماس - -
انواع لوله فلزی بدون درز مانیسمان1531012654لوله بدون درز (مانیسمان) رده 80 چینی38وارداتی (چینی)شاخه تماس تماس - -
انواع لوله فلزی بدون درز مانیسمان1531012024لوله بدون درز (مانیسمان) رده 80 چینی40وارداتی (چینی)شاخه تماس تماس - -
انواع لوله فلزی بدون درز مانیسمان1531012655لوله بدون درز (مانیسمان) رده 80 چینی4*2وارداتی (چینی)شاخه تماس تماس - -
انواع لوله فلزی بدون درز مانیسمان1531012656لوله بدون درز (مانیسمان) رده 80 چینی44وارداتی (چینی)شاخه تماس تماس - -
انواع لوله فلزی بدون درز مانیسمان1531012658لوله بدون درز (مانیسمان) رده 80 چینی46وارداتی (چینی)شاخه تماس تماس - -
انواع لوله فلزی بدون درز مانیسمان1531012660لوله بدون درز (مانیسمان) رده 80 چینی48وارداتی (چینی)شاخه تماس تماس - -
  • انواع لوله فلزی بدون درز مانیسمان