لوگو تمام تجهیز

02191308084

آخرین بروزرسانی:1401/08/14(قیمت ها به تومان هستند)

تصویرشناسه محصولنام محصولسایزبرند هاواحدقیمتقیمت با تخفیف
شیر یکطرفه دریچه pn16 میراب
شیر یکطرفه دریچه1811003شیر یکطرفه دریچه pn16 میراب1"میرابعدد تماس تماس - -
شیر یکطرفه دریچهشیر یکطرفه دریچه pn16 میراب1/25"میرابعدد تماس تماس - -
شیر یکطرفه دریچهشیر یکطرفه دریچه pn16 میراب1/5"میرابعدد تماس تماس - -
شیر یکطرفه دریچه1811006شیر یکطرفه دریچه pn16 میراب2میرابعدد 1,492,000 1,627,000 0 0
شیر یکطرفه دریچه1811007شیر یکطرفه دریچه pn16 میراب2 1/2"میرابعدد 1,862,000 2,029,000 0 0
شیر یکطرفه دریچه1811008شیر یکطرفه دریچه pn16 میراب3میرابعدد 2,412,000 2,629,000 0 0
شیر یکطرفه دریچه1811010شیر یکطرفه دریچه pn16 میراب4میرابعدد 2,782,000 3,032,000 0 0
شیر یکطرفه دریچه1811012شیر یکطرفه دریچه pn16 میراب5میرابعدد 3,632,000 3,959,000 0 0
شیر یکطرفه دریچه1811015شیر یکطرفه دریچه pn16 میراب6میرابعدد 5,217,000 5,686,000 0 0
شیر یکطرفه دریچه1811020شیر یکطرفه دریچه pn16 میراب8میرابعدد 8,914,000 9,716,000 0 0
شیر یکطرفه دریچه1811025شیر یکطرفه دریچه pn16 میراب10میرابعدد تماس تماس - -
شیر یکطرفه دریچه1811030شیر یکطرفه دریچه pn16 میراب12میرابعدد تماس تماس - -
شیر یکطرفه دریچه1811035شیر یکطرفه دریچه pn16 میراب14"میرابعدد تماس تماس - -
شیر یکطرفه دریچه1811040شیر یکطرفه دریچه pn16 میراب16میرابعدد تماس تماس - -
شیر یکطرفه دریچه pn10 میراب
شیر یکطرفه دریچه1810903شیر یکطرفه دریچه pn10 میراب1"میرابعدد تماس تماس - -
شیر یکطرفه دریچهشیر یکطرفه دریچه pn10 میراب1/25"میرابعدد تماس تماس - -
شیر یکطرفه دریچهشیر یکطرفه دریچه pn10 میراب1/5"میرابعدد تماس تماس - -
شیر یکطرفه دریچه1810906شیر یکطرفه دریچه pn10 میراب2میرابعدد 1,492,000 1,627,000 0 0
شیر یکطرفه دریچه1810907شیر یکطرفه دریچه pn10 میراب2 1/2"میرابعدد 1,862,000 2,029,000 0 0
شیر یکطرفه دریچه1810908شیر یکطرفه دریچه pn10 میراب3میرابعدد 2,412,000 2,629,000 0 0
شیر یکطرفه دریچه1810910شیر یکطرفه دریچه pn10 میراب4میرابعدد 3,782,000 4,122,000 0 0
شیر یکطرفه دریچه1810912شیر یکطرفه دریچه pn10 میراب5میرابعدد 3,632,000 3,959,000 0 0
شیر یکطرفه دریچه1810915شیر یکطرفه دریچه pn10 میراب6میرابعدد 5,217,000 5,686,000 0 0
شیر یکطرفه دریچه1810920شیر یکطرفه دریچه pn10 میراب8میرابعدد 8,914,000 9,716,000 0 0
شیر یکطرفه دریچه1810925شیر یکطرفه دریچه pn10 میراب10میرابعدد تماس تماس - -
شیر یکطرفه دریچه1810930شیر یکطرفه دریچه pn10 میراب12میرابعدد تماس تماس - -
شیر یکطرفه دریچه1810935شیر یکطرفه دریچه pn10 میراب14"میرابعدد تماس تماس - -
شیر یکطرفه دریچه1810940شیر یکطرفه دریچه pn10 میراب16میرابعدد تماس تماس - -
شیر گلوب pn16 میراب
شیر گلوب1811303شیر گلوب pn16 میراب1"میرابعدد تماس تماس - -
شیر گلوبشیر گلوب pn16 میراب1/25"میرابعدد تماس تماس - -
شیر گلوبشیر گلوب pn16 میراب1/5"میرابعدد تماس تماس - -
شیر گلوب1811306شیر گلوب pn16 میراب2میرابعدد 2,823,000 3,077,000 0 0
شیر گلوب1811307شیر گلوب pn16 میراب2 1/2"میرابعدد 3,782,000 4,123,000 0 0
شیر گلوب1811308شیر گلوب pn16 میراب3میرابعدد 4,480,000 4,883,000 0 0
شیر گلوب1811310شیر گلوب pn16 میراب4میرابعدد 6,551,000 7,140,000 0 0
شیر گلوب1811312شیر گلوب pn16 میراب5میرابعدد 9,232,000 10,063,000 0 0
شیر گلوب1811315شیر گلوب pn16 میراب6میرابعدد 11,227,000 12,237,000 0 0
شیر گلوب1811320شیر گلوب pn16 میراب8میرابعدد 18,715,000 20,400,000 0 0
شیر گلوب1811325شیر گلوب pn16 میراب10میرابعدد 26,967,000 29,394,000 0 0
شیر گلوب1811330شیر گلوب pn16 میراب12میرابعدد 75,101,000 81,860,000 0 0
شیر گلوب1811335شیر گلوب pn16 میراب14"میرابعدد 109,752,000 119,630,000 0 0
شیر گلوب1811340شیر گلوب pn16 میراب16میرابعدد تماس تماس - -
شیر گلوب pn10 میراب
شیر گلوب1811203شیر گلوب pn10 میراب1"میرابعدد 2,823,000 3,077,000 0 0
شیر گلوبشیر گلوب pn10 میراب1/25"میرابعدد تماس تماس - -
شیر گلوبشیر گلوب pn10 میراب1/5"میرابعدد تماس تماس - -
شیر گلوب1811206شیر گلوب pn10 میراب2میرابعدد 3,782,000 4,123,000 0 0
شیر گلوب1811207شیر گلوب pn10 میراب2 1/2"میرابعدد 4,480,000 4,883,000 0 0
شیر گلوب1811208شیر گلوب pn10 میراب3میرابعدد 6,551,000 7,140,000 0 0
شیر گلوب1811210شیر گلوب pn10 میراب4میرابعدد 9,232,000 10,063,000 0 0
شیر گلوب1811212شیر گلوب pn10 میراب5میرابعدد 9,232,000 10,063,000 0 0
شیر گلوب1811215شیر گلوب pn10 میراب6میرابعدد 11,227,000 12,237,000 0 0
شیر گلوب1811220شیر گلوب pn10 میراب8میرابعدد 18,301,000 19,948,000 0 0